Jiří Verlík

Master's thesis

Studium povrchové změny styčné plochy brzdového kotouče

Study of Surface Changes of Contact Surface Brake Wheel
Abstract:
Diplomová práce se zabývá studiem povrchové změny styčné plochy vzduchem chlazeného brzdového kotouče před a po jeho úpravě. Kotouč bez úpravy má hlavní proud chladného vzduchu přiveden potrubím do středu kotouče a dále prochází přes radiální kanálky a jako ohřátý vzduch je vyfoukáván do prostoru. Brzdový kotouč s úpravou GCS (G-Cooling Systém) zlepšuje chlazení, které spočívá ve dvojím průchodu vzduchu …more
Abstract:
The thesis deals with the study of surface changes the contact surface air cooled brake disc before and after the treatment. A disc without any treatment has a main flow of cool air fed via line into the center of the disc and passes through the radial passages and the heated air is blown into the space. The brake disc with adjusting GCS (G-Cooling system) improves the cooling, which is double the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2016
  • Supervisor: Jitka Podjuklová
  • Reader: Petr Mohyla

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta strojní

Master programme / field:
Strojní inženýrství / Strojírenská technologie