Theses 

Informovanost obyvatelstva v zóně havarijního plánování jaderné elektrárny Dukovany – Libor Fiala

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Libor Fiala

Bakalářská práce

Informovanost obyvatelstva v zóně havarijního plánování jaderné elektrárny Dukovany

Awareness of Population in the Emergency Planning Zone of Dukovany Nuclear Power Plant

Anotace: Práce je rozdělena do dvou částí. V první části je popsán systém zajišťování informovanosti obyvatelstva v ČR a také konkrétně v havarijní zóně Jaderné elektrárny Dukovany, ve fázi před vznikem mimořádné události, která se týká především prevence a příprav na mimořádnou událost. V druhé části je zjišťována úroveň informovanosti obyvatelstva v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany, pomocí dotazníkového šetření. Na závěr budou navrhnuta opatření, kterými lze zvýšit informovanost obyvatelstva a zvýšit jejich připravenost na vznik mimořádné události v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany.

Abstract: This thesis is divided into two parts. The theoretical part describes the system of providing public awareness to people living in the Czech Republic, particularly in emergency zone of nuclear power plant Dukovany. There is also described the phase prior to existence of emergency situation that is regarded as prevention and preparedness for emergency situation. In the empirical part is identified the level of self-perceived information of people living in the zone of emergency planning by questionnaire surveys. At the very end there are suggested measures practicable to increase the public awareness of citizens and also to increase their preparedness to emergence in emergency planning zone of the nuclear power plant Dukovany.

Klíčová slova: Jaderná elektrárna, Informovanost obyvatelstva, Mimořádná událost

Keywords: Nuclear power plant, awareness of population, emergency

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2015
  • Vedoucí: Jiří Šindler
  • Oponent: Lenka Maléřová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 22:39, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz