Theses 

Veřejná správa v ČSSR v letech 1966 - 1970 (vznik federace) – Bc. Eva Ježková, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Eva Ježková, DiS.

Diplomová práce

Veřejná správa v ČSSR v letech 1966 - 1970 (vznik federace)

The Public Administration in the Czechoslovak Socialist Republic from 1966 to 1970 (The establishment of the Federation)

Anotace: Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na vývoj veřejné správy v ČSSR v letech 1966-1970. Úvodní část práce je věnována reformě veřejné správy v 60. – 70. letech 20. století. Pro toto období jsou charakteristické důležité změny ve fungování veřejné správy, která byla poznamenaná zejména přijetím „Ústavy Československé socialistické republiky“ v roce 1960 a novým územním členěním státu. Součástí je i analýza systému a vývoje národních výborů pod vlivem komunistického režimu. V dalších částech práce je pozornost zaměřena na demokratické tendence v československém státě, na řešení státoprávního uspořádání vzájemného vztahu dvou národů. Podle tehdejší ústavy měla problematika československé státnosti spočívat na základě dobrovolného a rovnoprávného soužití Čechů a Slováků. Federativní uspořádání Československa bylo výsledkem demokratického úsilí celého národa. Předmětem dalších úvah je reorganizace veřejné správy v prvních letech československé federace. Pokračuje posilování úlohy federálních ústředních orgánů státní správy. Z dobových materiálů vyplývá analýza vývojového období v roce 1968, přehled krizových okamžiků Pražského jara, ekonomická reforma národního hospodářství a první volby v období normalizace. Závěr práce pojednává o vývoji národních výborů, zejména výborů „nižších stupňů“ se změnami kompetencí a pravomocí.

Abstract: The submitted thesis is concentrated on the development of the Public Administration in the Czechoslovak Socialist Republic from 1966 to 1970. The initial part of the thesis is related to the reform of the Public Administration in the 1960s and 1970s. These times are typical of important changes within the operations of the Public Administration - chiefly affected by the approval of the Constitution of the Czechoslovak Socialist Republic in 1960 as well as by a new territorial state structure. The analyses of the National Committees’ system and development under the influence of the Communist regime are also included. The other parts of the thesis are focussed on democratic tendencies in Czechoslovakia; on solutions to the organisation of Constitutional Law for a reciprocal relationship of two nations. According to the then constitution, the matters of the Czechoslovak statehood ought to have resided in voluntary and equal coexistence of Czechs and Slovaks. The federative structure of Czechoslovakia was the result of the democratic effort of the whole nation. The subject for another consideration is the reorganisation of the Public Administration in the first years of the Czechoslovak Federation. Strengthening the function of the federal central bodies in State Administration follows. Historical materials imply the analysis of a developmental period in the year 1968; the summary of the crisis moments of the Prague Spring; the reform within the political economy; and the first elections during Normalization.

Klíčová slova: Veřejná správa, státní správa, národní výbory, Ústava ČSSR, ústavní zákony, akční program ÚV KSČ, Komunistická strana Československa, demokratický centralizmus, XIII. sjezd KSČ, Česká národní rada, česká vláda, Slovenská národní rada, slovenská vláda, normalizační proces, Rada obrany státu, federalizace, Pražské jaro 1968. Public Administration, State Administration, National Committees, The Constitution of the Czechoslovak Socialist Republic, Constitutional acts, The Action Programme of the Communist Party of Czechoslovakia’s Central Committee, The Communist Party of Czechoslovakia, Democratic Centralism, The Thirteenth meeting of the Communist Party of Czechoslovakia, The Czech National Council, The Government of the Czech Republic, The Slovak National Council, The Government of the Slovak Republic, The Process of Normalization, The Council of State Defence, Federalization, The Prague Spring of 1968.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.
  • Oponent: PaedDr. Bohumír Brom

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 13:28, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz