Adam Reisig

Diplomová práce

Návrh jističe nn

Proposoal circuit breaker
Anotace:
Při návrhu elektrického přístroje (jističe), jsem se zabýval dvěma problémy, elektrodynamickými účinky zkratového proudu Id = 10000 A a řešením oteplení při průchodu jmenovitého proudu In = 25 A. Pro řešení elektrodynamických sil, jsem vytvořil model proudovodné dráhy jističe a z něho jsem vygeneroval tzv. zjednodušený model dráhy, dle kterého se návrh vypočítává. Konečným řešením sil, získám velikost …více
Abstract:
In the design of electrical equipment (circuit breakers), I dealt with two problems, electrodynamic effects of short circuit current Id = 10000 A and warming solution hen passing rated current In = 25 A. For the solution of electrodynamic forces, I created a model of current-carrying circuit paths, and out of this I generated a simplified model of the track, according to which the proposal is counted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2012
  • Vedoucí: Zdeněk Hytka
  • Oponent: Petr Kačor

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava