Ladislav Klimša

Diplomová práce

Objemové magnetické vlastnosti nanostruktur studované vibračním magnetometrem VSM. Srovnání objemových a povrchových vlastností nanostruktur.

Bulk magnetic properties of nanostructures investigated by means of vibrating sample magnetometer VSM. Comparison of bulk and surface properties of nanostructures.
Anotace:
Úkolem této práce je charakterizovat a srovnat objemové a povrchové vlastnosti magnetických nanostruktur: Ni2MnGa Heuslerových slitin, amorfních a nanokrystalických FeSiNbCuB pásků, magnetických nanoprášků a kapalin. Metoda pro měření objemových magnetických vlastností je založena na magnetometru s vibrujícím vzorkem VSM, jehož funkce a princip mají být podrobně popsány. Metody pro určování povrchových …více
Abstract:
The main reason of this thesis is to characterize and compare bulk and surface properties of magnetic nanostructures: Ni2MnGa Heusler alloys, amorphous and nanocrystalline FeSiNbCuB ribbons, magnetic nanopowders and liquids. Method for measuring bulk magnetic properties is based on the vibrating sample magnetometer VSM whose function and principle is going to be described in detail. Methods for determining …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: Ondřej Životský
  • Oponent: Yvonna Jirásková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Univerzitní studijní programy

Magisterský studijní program / obor:
Nanotechnologie / Nanotechnologie