Theses 

Approaches to teaching writing in final years at secondary schools – Bc. Kateřina Sochorová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Kateřina Sochorová

Diplomová práce

Approaches to teaching writing in final years at secondary schools

Approaches to teaching writing in final years at secondary schools

Anotace: Diplomová práce „Přístupy k výuce psaní v anglickém jazyce v závěrečných ročnících středních škol“ představuje druhy písemné komunikace a předkládá nejběžnější přístupy, metody a techniky pro rozvoj psaní. Z hlediska praktického zaměření se práce zabývá slohovými útvary, které jsou zahrnuty ve výuce psaní v anglickém jazyce na středních školách za účelem úspěšného složení písemné části Maturitní zkoušky. Následně se zaměřuje na útvary, které se na základě analýzy potřeb jeví jako nezbytné pro budoucí profesní jazykovou vybavenost. Cílem práce je navrhnout, na které druhy písemné komunikace by se výuka psaní měla na základě výsledků dotazníkového šetření podrobněji zaměřit a doporučit způsoby, jak potřebné dovednosti písemného projevu pro úspěšné využití v budoucím povolání adekvátně rozvíjet.

Abstract: The diploma thesis “Approaches to teaching writing in English in final years at Secondary schools” presents types of written communication and puts forward the most common approaches, methods, and techniques for the development of writing skills. In terms of practical aiming, the thesis deals with written genres covered by teaching writing in English at secondary schools for the purpose of successful passing of the written part of the school-leaving examination (Maturita). Subsequently it focuses on the genres that on the basis of the needs analysis prove requisite for future profession’s language competence. The aim of the thesis is to suggest which genres of written communication according to the results of the survey should be in closer focus when teaching writing, and to recommend methods for adequate development of required writing skills so that they are used in future career successfully.

Keywords: výuka, psaní, přístupy, metody, techniky, slohové útvary, střední škola, Maturitní zkouška, zaměstnání, teaching, writing, approaches, methods, techniques, written genres, secondary school, Maturita Exam, occupation

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Chocholatá

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 13:40, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz