Bc. Hana Poláčková

Master's thesis

Detekce patogenních genetických variant pomocí sekvenování nové generace u dětských pacientů s mentální retardací

Detection of clinically relevant genetic variation by next generation sequencing in a patients with intellectual disability
Abstract:
Intelektuální opoždění vzniká jako následek poruchy vývoje nervové soustavy z různých, často neznámých příčin a celosvětově se řadí mezi jednu z hlavních nevyřešených otázek zdravotní péče. Problém diagnostiky tohoto postižení je v posledních letech úspěšně překonáván díky masivně paralelnímu sekvenování, které je schopno ve vysokém procentu případů odhalit genetickou podstatu opoždění. V rámci této …more
Abstract:
Intellectual disability is a consequence of neurodevelopmental disorder, which occurs due to different causes, with an often unknown origin, and is globally classified as a one of main unsolved questions of health care. This disability’s problematic diagnostics is being successfully overcome by massive parallel sequencing, that has a high chance of detecting the genetic background of this disability …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2019
  • Supervisor: doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
  • Reader: RNDr. Jitka Kadlecová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta