Jiří Vlk

Diplomová práce

Návrh a simulace kvazi-distribuovaného senzoru mechanického napětí založeného na Braggovských mřížkách využívajícího vlnový multiplex v prostředí OptiSystem

Design and Simulation of Quasi-Distributed Mechanical Stress Sensor Based on Bragg’s Gratings Using Wavelength-Division Multiplexing in OptiSystem Environment
Anotace:
Cílem této diplomové práce je návrh a simulace senzoru mechanického napětí používajícího Braggovské mřížky. Diplomová práce je rozdělena na dvě části. V první části jsou popsány teoretické poznatky ohledně základního prvku použitého pro senzorovou část a to Braggovské mřížky. Je zde vysvětleno, jak lze Braggovskou mřížku zapsat do optického vlákna, jaké existují typy mřížek a také použití systému s …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on the design and simulation of mechanical stress sensor utilizing Bragg grating. The thesis is divided into two parts. In the first part there are theoretical knowledge about the basic element used for the sensor part thus Bragg gratings. It explains how to write the Bragg grating to optical fiber, what are the types of grids and the use of these grids in real conditions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Jan Skapa
  • Oponent: Marcel Fajkus

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava