Marika Minářová

Bachelor's thesis

Činnost příspěvkové organizace

Activities of an Allowance Organization
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na činnost a hospodaření příspěvkové organizace, konkrétně základní a mateřské školy. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část popisuje neziskové organizace a zařazuje je do komplexu národního hospodářství, blíže jsou pak specifikovány příspěvkové organizace. V praktické části je na základě analýzy zhodnocena činnosti a hospodaření organizace …more
Abstract:
The Bachelor Thesis is aimed at activity and management of allowance organization, specifically primary school and kindergarden. It is devided into theorethical and practical part. The first one describes nonprofit making organizations and clasiffy them into national administration complex. There are also some details about allowance organization. The second part concerns analysis of oraganization …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2015
  • Supervisor: David Slavata
  • Reader: Hana Kolaříková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Bachelor programme / field:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa