Theses 

Dopady ekonomické krize na pojišťovnictví v ČR po roce 2008 – Bc. Petra Šavrdová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Petra Šavrdová

Diplomová práce

Dopady ekonomické krize na pojišťovnictví v ČR po roce 2008

The Impact of Crisis on Insurance in the Czech Republic after 2008

Anotace: Ekonomická krize je v současné době aktuální a stále diskutované téma. Dochází ke zpomalení hospodářského růstu a objevují se problémy v různých odvětvích ekonomiky. Tato diplomová práce se zabývá dopady ekonomické krize na pojišťovnictví v ČR po roce 2008. Z důvodu komplexního pojetí problematiky je v první části charakterizován český pojistný trh. V následující části jsou zařazeny informace o finanční krizi, její charakteristika, dopady a průběh na Českou republiku a pojišťovnictví. Analýza je provedena z pohledu tuzemských pojišťoven, konkrétně pak v oblasti předepsaného pojistného životního a neživotního pojištění. Podrobněji je posuzováno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Analyzovány jsou také změny v legislativě v pojišťovnictví a celkové chování pojistného trhu v období krize. V závěrečné části práce jsou shrnuty všechny poznatky z provedené analýzy, zhodnocen vliv ekonomické krize na pojišťovnictví v České republice a nastíněn možný budoucí vývoj v tomto odvětví.

Abstract: The economic crisis is now outdated and still debated topic. There is a slowdown in economic growth and emerging issues in various sectors of the economy. This thesis deals with the impact of the economic crisis on the insurance industry in the Republic after 2008. Because a comprehensive approach to the problem is primarily characterized by the Czech insurance market. The following information is included on the financial crisis, its characteristics, impacts and progress of the Czech Republic and insurance. The analysis is done from the perspective of domestic insurers, particularly in the area of premium and non-life insurance. More details are assessed liability for damage caused by vehicles. Are also analyzed changes in legislation in the insurance industry and the overall conduct of the insurance market in times of crisis. The final part summarizes all the findings of the analysis, the influence of the economic crisis on the insurance industry in the Czech Republic and outlining possible future developments in this sector.

Klíčová slova: Ekonomická krize, pojistný trh, pojišťovna, životní pojištění, neživotní pojištění, předepsané pojistné, legislativa v pojišťovnictví Crisis on insurance, insurance market, insurance company, life insurance, non-life insurance, premium written, legislature of insurance

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Dr. Milan Hradec
  • Oponent: Ing. Václav Křivohlávek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 10:44, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz