Theses 

Zaměření skutečného provedení železničního spodku při revitalizaci trati Frýdlant nad Ostravicí – Valašské Meziříčí – Miroslav Pospěch

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Miroslav Pospěch

Master's thesis

Zaměření skutečného provedení železničního spodku při revitalizaci trati Frýdlant nad Ostravicí – Valašské Meziříčí

Survey of Ral Construction the Substructure in Revitalizing the Railway Frýdlant nad Ostravicí – Valašské Meziříčí

Abstract: Tato diplomová práce popisuje zaměření skutečného provedení revitalizačních prací železničního kolejového spodku na trati Frýdlant nad Ostravicí – Valašské meziříčí. V první části popisuji teoretické aspekty, které se zabývají měřením skutečného provedení železničního kolejového spodku, a závazné předpisy, normy a vyhlášky spojené s měřením v terénu pro vyhotovení geodetické dokumentace. V druhé části se zaměřuji na stavební objekt SO 03-16-01, ve kterém popisuji železniční bodové pole a jeho doplnění při měření v terénu, rozsah stavby a znázornění oblasti měření. Ve čtvrté části jsem popsal použité metody měření a použité vybavení při zaměření skutečného provedení kolejového spodku. Závěrem této diplomové práce bylo vyhotovení skutečného provedení 3D modelu železničního kolejového spodku.

Abstract: This dissertation describes real survey of Ral Construction in revitalizing the Railway Frydlant nad Ostravici – Valašské Meziříčí. Second part describe theoretic aspect of measure real execution of Ral Construction. Binding rules, norms and regulation connected with filed measure for completing geodetic documentation. In the third part I focus on construction site SO 03-16-01. Where I describe Railway dot field and his completion during the field measure, expanse of construction site and illustration of measured area. In fourth part I described methods, measure and equipment that I used for completing Ral Construction. Conclusion of this dissertation was fabrication 3D model of Ral Construction. Part of the geodetic documentation is design Ral Construction.

Keywords: Železniční spodek, Zaměření skutečného stavu, Správa železniční dopravní cesty, železniční bodové pole, Přechodné stanovisko

Keywords: Rall Construction Substructure, Survey of the actual execution, Railway Infrastructure Administration, Railway point field, temporary station

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2016
  • Supervisor: Jiří Pospíšil
  • Reader: Jiří Čížek

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Go to top | Current date and time: 18/7/2019 11:49, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz