Jan Skyba

Diplomová práce

Analýza internetové komunikace firmy na B2B trhu

Internet Communication Analysis of Company on B2B Market
Anotace:
Primárním cílem diplomové práce je analyzovat internetovou komunikaci společnosti eD´system Czech, a.s. se zaměřením především na její stěžejní nástroj, internetový portál s názvem eDlink. K dosažení stanoveného cíle bylo charakterizováno marketingové prostředí firmy, vymezena teoretická východiska a na základě zvolené metodiky provedena analýza internetové komunikace. Potřebná data byla získána metodou …více
Abstract:
Primary goal of this thesis is to analyze internet communication for a company eD´system Czech, a.s. focusing on its key tool: e-shop named eDlink. It was necessary to describe marketing surroundings of the company, to define the theoretical base and to analyze internet communication according to specified methodics. In order to gain relevant data the research was realized in form of electronic questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Markéta Zajarošová
  • Oponent: Jozef Vnenk

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava