Theses 

Development of organic wine production and its trends in EU countries and the Czech Republic – Bc. Anita Beránková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Economics and Management / European Studies in Business and Economics

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Anita Beránková

Diplomová práce

Development of organic wine production and its trends in EU countries and the Czech Republic

Rozvoj ekologické produkce vína a vývoj v zemích Evropské unie a v České republice

Anotace: Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení současné situace v odvětví ekologic-kého zemědělství, zejména ekologické produkce vína v České republice a ve vybraných zemích Evropské unie. Pro porovnání s Českou republikou jsou vybrány země s největší celosvětovou produkcí ekologického vína. Těmito zeměmi jsou Francie, Itálie a Španělsko. Práce srovnává národní a mezinárodní prostředí ekologického zemědělství stejně tak jako ekologického vinařství; porovnává politické ekonomické, sociální, technologické, právní a ekologické faktory. Dále práce analyzuje konkurenční prostředí (pomocí Porterova modelu pěti sil), životní cyklus odvětví, zákazníkovu znalost odvětví (jak ekologického zemědělství, tak i ekologického vinařství) a situační analýzu. Hlavním cílem této práce je navrhnout změny a doporučení vedoucí ke zlepšení postavení ekologického vinaře v odvětví ekologického farmaření, zvláště pak v odvětví ekologického vinařství. Hlavní doporučení se zaměřují na zlepšení znalostí zákazníka ohledně ekologického farmaření a ekologického vinařství a také na přiblížení ekologického vína blíže ke spotřebiteli. Významná událost pro ekologické vinohradnictví se stala v roce 2012, kdy byla schválena legislativou Evropské unie nová pravidla pro označování lahví obsahujících víno z ekologicky pěstovaných hroznů. Od sklizně v roce 2012 mohou pěstitelé používat termín "biovíno" na etiketách lahví. Celkový podíl ekologických vinic České republiky činil v roce 2012 6,1% z celkové plochy vinic a vzrostl od roku 2004 téměř dvacetinásobně. Ve Francii, Itálii i ve Španělsku byl podíl o přibližně 2% vyšší. Potenciál růstu konzumace ekologického vína v České republice je velmi vysoký, ale informovanost a účast zákazníků na nákupu ekologických produktů je obecně velmi nízká. Výzkum na ekologické produkty prokázal, že pouze 20% z dotazovaných byli obeznámeni s produkty ekologického zemědělství. Stejná situace je reprezentována výsledky výzkumu o ekologickém víně, kde 23% spotřebitelů konvenčního vína alespoň jednou v životě konzumovalo ekologické víno. To je jeden z důvodů, proč je nutné klást důraz na moderní marketingovou podporu ekologického vína a zvýšit povědomí. Očekává se i nadále, že popularita biovína bude v budoucích letech stabilně růst.

Abstract: The diploma thesis focuses on the assessment of the current situation in the industry of organic farming, particularly organic wine production in the Czech Republic and in the selected countries of the European Union. For the thesis, France, Italy and Spain are selected to be compared with the Czech Republic, due to the highest worldwide production of the organic wine in these countries. It compares the national and international environment of organic farming as well as of organic winemaking; compares political, economical, social, technological, legal and ecological factors. Further analyzed is competitive environment (by using of Porter's five forces model), industry life cycle, research on consumers of the industry (organic farming as well as organic winemaking) and information for customers. In the final part of results, SCOPE planning model summarizes the situation. The main goal of the thesis is to suggest changes and recommendations leading to improvements of the organic winemaker's position within the market of organic wine industry and organic industry in general. The main recommendations concentrate on enhancement of customer's awareness when it comes to the word "organic" and on bringing the organic wine closer to customers. The major event happened in 2012, when the legislation of the European Union passed new rules on labeling bottles containing wine made from organically grown grapes. From the 2012 harvest, organic growers are allowed to use the term "organic wine" on their labels. In 2012, total share of organic grape area to the conventioanl grape area in the Czech Republic was 6,1% and grew since 2004 by almost 20 times. French, Italian and Spanish proportion was approximately 2% higher respectively. The potential of the growth of consumption of organic wine in the Czech Republic is very high, but the foreknowledge and purchasing participation of customers on organic products in general is very low. Research on organic products has shown that only 20% of respondents were familiar with organic products. The same situation is represented by results of the research on organic wine, where 23% of conventional wine consumers have consumed organic wine at least once in their life. This is one of the reasons why it is necessary to use modern marketing tools to promote the organic wine and to increase the awareness. The popularity of organic wine is expected to grow steadily in future years.

Klíčová slova: Ekologické farmaření, ekologicky obdělávané země, vinařství, plánovací model SCOPE, ekologická výroba vína, PESTLE analýza, konkurenční analýza, situační analýza

Keywords: organic winemaking, organically cultivated land, PESTLE analysis, competitive analysis, winemaking, Organic farming, situational analysis, SCOPE planning model

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
  • Oponent: Pavel Žiaran, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/48418 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/48418/posudek/vedouci Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/48418/posudek/oponent/35179 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
refereeReview refereeReview
advisorReview advisorReview
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 16:30, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz