Nikola Vítkovská

Bakalářská práce

Recyklace vyřazených chladících zařízení

Recycling of Discarded Cooling Units
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je recyklace vyřazených chladicích zařízení. Zabývá se jak všeobecnou charakteristikou elektroodpadů, tak rozdělením této skupiny odpadů do jednotlivých podskupin. Nechybí ani zmínka všeobecně o recyklaci. Dále je zde uvedena kompletní technologie recyklace chladicích zařízení v ČR a vybrané technologie jiných zemí. Důležitá je také analýza stavu recyklace těchto zařízení …více
Abstract:
The theme of this thesis is recycling of discarded refrigerators. It deals with the general characteristics of electronic waste and the distribution of this group of waste into different subgroups. There is also mention of recycling in general. There is also a complete set of recycling technology of refrigeration facilities in the Czech Republic and technologies used in other countries. Important are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: Vladimír Čablík
  • Oponent: Eva Schmidtová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů