Michal Rodek

Bakalářská práce

Portálové řešení a informační systém pro redakční systém

Portal Solution and Information System for Content Management System
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá průzkumem zavedených redakčních systémů a zkoumá jejich funkce a možnosti. Práce dále popisuje metody a technologie, které byly použity pro vytvoření vlastního systému pro portál Gloffer v jazyce PHP. Vedle něj se využívá framework Nette, tenké ORM Lean Mapper pro práci s databázi a MySQL databáze pro ukládání dat. Redakční systém umí publikovat články a zařazovat je do struktury …více
Abstract:
This barchelor thesis explores the established management systems and explores their methods and technologies, which were used to create own system for portal Gloffer in language PHP. Beside that, framework Nette is used, tiny ORM Lean Mapper for work with database and MySQL database for data storage. Content management system can publish articles and incorporate them in the system structure. On top …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Radoslav Fasuga
  • Oponent: Pavel Stoklasa

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika