Theses 

Mobilní marketing. Využívání MMS služby mobilním operátorem Vodafone a.s. – Bc. Martina Hlaváčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Martina Hlaváčková

Diplomová práce

Mobilní marketing. Využívání MMS služby mobilním operátorem Vodafone a.s.

Mobile Marketing. MMS Service Usage By Mobile Operator Vodafone a.s

Anotace: V diplomové práci je detailně analyzováno využití služby Multimedia Messaging Service - MMS jako jedné z důležitých komponent mobilního marketingu. Je na čase využívat další možnosti a příležitosti pro rozvoj mobilní sféry a zvyšování příjmů jak ze základních služeb operátora, tak ale i z přidaných hodnot. Práce tak mapuje nejenom obecnou formu mobilního marketingu se specifikací jednotlivých služeb a frekvencí využití s porovnáním k ostatním médiím, ale primárně je zaměřena na MMS službu jako celek s jejím zmapováním, využitím a detailnější specifikací psychologie marketingu a propagací tohoto formátu včetně mobilní reklamy. Studie je zaměřena hlavně na obsah MMS a využití této služby primárně v roli zákazníků se zohledněním dopadu nejenom na roli mobilního operátora, ale rovněž i třetích stran. Výstupem je tak definování doporučení obsahující způsoby komunikace, realizace, využití služeb zahrnující MMS službu jako součást mobilního marketingu. Současně jsou zohledněny trendy a výzvy tohoto produktu do budoucna a to jak s dopadem na zákazníka, tak současně s dopadem na inzerenta a jednotlivé mobilní společnosti.

Abstract: The thesis is analyzed in detail the use of Multimedia Messaging Service - MMS as one of the important components of mobile marketing. It's time to enjoy more options and opportunities for the development of mobile communities and increasing revenue not only from the basic operator services, but also added value. The paper thus describes not only the general form of mobile marketing services to individual specifications and frequency of use in comparison to other media, but primarily focused on the MMS service as a whole with its mapping, and detailed specifications using psychology to marketing and promotion with this format, including mobile advertisement. The study is mainly focused on the content of MMS and use of this service primarily in the role of customers taking into account the impact not only on the role of mobile operators, but also third parties. The result is the definition of recommendations and methods of communication, implementation, application services, including the MMS service as part of mobile marketing. At the same time trends and challenges take into account of this product in the future and how the impact on customers, and also having an impact on the advertiser and the individual mobile companies.

Klíčová slova: mobilní reklama, konkurence, mobilní telefon, SMS, MMS, datové služby, internet, mobilní marketing, obsah MMS, MMS kampaň, služby využívající MMS, Vodafone a.s., historie MMS, mobilní aplikace, propagace MMS, analýza MMS, MMS magazín, mobile advertising, competition, mobile telephone, data services, mobile marketing, content of MMS, MMS campaign, usage of MMS service, history of MMS, mobile application, promotion of MMS, analysis of MMS, Magazine of MMS

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Ondřej Pešek
  • Oponent: Ing. Miloslav Vaňák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 14:11, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz