Theses 

Mentální postižení ve společnosti – Lenka Černá

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

University of Hradec Králové

Institute of Social Work

Bachelor programme / odbor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální a charitativní práce

Lenka Černá

Bachelor's thesis

Mentální postižení ve společnosti

Mental disabilities in society

Anotácia: Bakalářská práce se zabývá pohledem společnosti na mentálně postižené. Cílem této práce je zjistit pohled veřejnosti na osoby s mentálním postižením v rámci ústavní či mimoústavní péče a zjistit, které faktory vybraný vzorek populace k tomuto tématu ovlivňují. Teoretická část práce se zabývá obecně mentálním postižením, definicí, charakteristikou a diagnostikou. Práce se dále zaměřuje na člověka s mentálním postižením ve společnosti, kde se vyskytuje postoj společnosti k lidem se znevýhodněním a možnosti a předpoklady začleňování mentálně postižených osob do společnosti. Dále má čtenářům přiblížit klasifikaci mentální retardace, charakteristiku jednotlivých stupňů a četnost mentálně postižených v populaci. Práce se následně zaměřuje na sociální práci s osobami s mentálním postižením a také je zde zmíněna ústavní péče. V závěru představí některé organizace ve Středočeském kraji, které poskytují sociální služby pro mentálně postižené. Praktická část práce je postavena na kvantitativním výzkumu, kde se pomocí dotazníkového šetření získají informace od široké veřejnosti na jejich pohled na osoby s lehkým a středně těžkým mentálním postižením v rámci ústavní či mimoústavní péče.

Abstract: The Bachelor´s Thesis addresses view of the society on the people with mental disabilities. Objective of this thesis is to find out view of the society on the people with mental disabilities within institutional care or social work services without accommodation and to find out which factors of this subject affect the selected sample of population. The theoretical part addresses mental disabilities in general, its definition, characteristic and diagnostics. This thesis also addresses the people with mental disabilities in the society where is the attitude of the society towards the people with mental disabilities and possibilities and conditions for integration of the people with mental disabilities into the society occurs. Furthermore, it gives a reader an idea of classification of the mental retardation, characteristics of individual degrees and the count of the people with mental disabilities in the society. The thesis subsequently addresses social work with the people with mental disabilities and institutional care is also referred to. In the end, it introduces some organizations in the Central Bohemian Region which provide social services for people with mental disabilities. The practical part is based on the quantitative research. The information is obtained by using a survey. It is about their view on the people with mild and moderate mental disabilities within institutional care or social work services without accommodation.

Kľúčové slová: mentální postižení, společnost, integrace, klasifikace mentální retardace, sociální práce, ústavní péče, pohled veřejnosti na osoby s mentálním postižením

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2017
  • Vedúci: PhDr. Ondřej Štěch, Ph.D.
  • Oponent: Petr Lojan

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Text práce Text práce
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové


Hore | Aktuálny dátum a čas: 18. 6. 2019 17:02, 25. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz