Bc. Petra Malichová

Diplomová práce

Motivace k výkonu a školní prospěch žáků inklinujících k trémě a žáků-trémistů

Achievement Motivation and School Achievement of Pupils Tending to Suffer and Pupils Suffering from Test Anxiety
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vztahem mezi výkonovou motivací, školním prospěchem a trémou. Byl použit dotazník Školní výkonová motivace žáků V. Hrabala a I. Pavelkové a škála KSAT O. Kondáše. Data byla získána od 231 žáků druhého stupně základních škol. Výsledky výzkumu ukázaly, že chlapci a dívky se neliší ani v míře trémy ani v úrovni výkonové motivace. Bylo zjištěno, že žáci-trémisté a žáci inklinující …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on the relation between achievement motivation, school achievement and test anxiety. Questionnaire of academic achievement motivation by V. Hrabal, I. Pavelková and KSAT scale by O. Kondáš were used for the research. The data were collected from 231 pupils of elementary school. The results showed that boys and girls do not differentiate either in level of test anxiety …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta