JUDr. Petr Scholz

Disertační práce

Postavení a činnosti finančního arbitra - ombudsmana po integraci dozorů nad finančním trhem

The Position and Activities of Financial Arbiter - Ombudsman after Integration of Supervision over Financial Market
Anotace:
Anotace Cíl práce - vytýčení problému, který je v práci řešen: Disertační práce se zabývá řešením problému „Postavení a činnosti finančního arbitra – ombudsmana po integraci dozorů nad finančním trhem“. Vyřešení problému by mělo vytýčit, jakým směrem by se měly ubírat legislativní úpravy dalších činností tohoto smírčího orgánu. Přednost tohoto alternativního, mimosoudního řešení sporů spočívá především …více
Anotace:
tanoveným závazně právním předpisem či jiným pravidlem jako chováním žádoucím. V českém správním právu je dozor koncipován jako věcně specializovaný, zaměřený na určitou oblast ochrany veřejných zájmů. Pokud se týče finančního trhu, definuje ho Bakeš ) jako systém vztahů, nástrojů, subjektů a institucí, umožňujících shromažďování, soustřeďování, rozdělování a rozmísťování dočasně volných peněžních …více
Abstract:
The Position and Activities of Financial Arbiter - Ombudsman After Integration of Supervision over Financial Market Part of the thesis has already been published in specialized literature in recent years; for example in a professional journal for trade and financial law " Právo a podnikání"; in a professional journal for tax law in practice "Daně a finance"; in a monthly supplement of Hospodářské noviny …více
Abstract:
ive Dispute Resolution in the European Union (hereinafter "ADR"): * Article 10 Directive of the European Parliament and of the Council of 27 January 1997 on cross-border credit transfers 97/5/EC * Commission Recommendation of 30 March 1998 on the principles applicable to the bodies responsible for out-of-court settlement of consumer disputes, 98/257/EC * Commission Recommendation of 4 April 2001 on …více
 

Klíčová slova

Finanční arbitr The Financial Arbiter zástupce finančního abritra the Financial Vice Arbiter the Deputy Arbiter Česká národní banka ČNB Czech National Bank Ministerstvo financí Ministry of Finance zákon o finančním arbitrovi Act on the Financial Arbiter zákon o převodech peněžních prostředků elektronických platebních prostředcích a platebních systémech zákon o platebním styku Act on Transfer of Funds Electronic Payment Instruments and Payment Systems the Payment System Act řízení před finančním arbitrem proceedings before the Arbiter nález award informační povinnost institucí information duty of the institutions informační povinnost arbitra information duty of the Arbiter pokuty penalties ADR Alternative Dispute Resolution Aalternativní řešení sporů AFIZ Asociace finančních zprostředkovatelů a investičních poradců CMAP Centre de Mediation et d´ Arbitrage de Paris FAÚ Finanční analytický úřad Ministerstva financí FIN-NET Cross-border Out-of-Court Complaints Network for Financial Services Orgán Evropské komise sdružující finanční arbitry a bankovní ombudsmany zemí Evropského hospodářského prostoru FOS Financial Ombudsman Service FSA Financial Services Authority HZL Hypotéční zástavní list KCP Komise pro cenné papíry KFT Komise pro finanční trh MiFID The Markets in Financial Instruments Direct Směrnice o trzích finančních instrumentů odb. 24 MF Finanční analytický úřad odb. 32 MF Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění SBČS Státní banka československá SEPA Single Euro Payment Area Jednotný eurový platební prostor SFT subjekt finančního trhu SÚD spořitelní a úvěrní družstva ÚDDZ Úřad pro dohled nad družstevními záložnami UMA Uniform Mediation Act ÚS Ústavní soud USO Úřad ombudsmana USA.
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 2. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 7. 2008
  • Vedoucí: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jiří Blažek, CSc., JUDr. Tomáš Foltas, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta