David Mácha

Diplomová práce

Návrh úprav na křižovatce Martinovská - Provozní - 1. čs armádního sboru v Ostravě

Proposal of Modifications on Intersection Martinovska - Provozni - 1. cs armadniho sboru in Ostrava
Anotace:
Diplomová práce se zabývá úpravou a organizací řízení na křižovatce Martinovská – Provozní – 1. čs armádního sboru v Ostravě. V první části je popsán současný stav křižovatky a bezpečnost provozu. V další části práce je zaznamenán a vyhodnocen dopravní průzkum silniční a pěší dopravy a jsou provedeny kapacitní výpočty křižovatky v původním a v současném stavu. V poslední části jsou vypracovány návrhy …více
Abstract:
Thesis deals with the modification and organization of control at the intersection of the Martinovska street – Provozni street – 1. cs armadniho sboru street in Ostrava. In the first part is descripted the current status of intersection and traffic safety. Next part is about recording and evaluation of traffic survey and about capacity calculation of previous and actual state of intersection. In the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2018
  • Vedoucí: Vladislav Křivda
  • Oponent: Pavel Franek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava