Theses 

Analýza silných a slabých stránek činnosti podnikatelského subjektu a vlivů vnějšího marketingového prostředí – Bc. Markéta Habadová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Markéta Habadová

Diplomová práce

Analýza silných a slabých stránek činnosti podnikatelského subjektu a vlivů vnějšího marketingového prostředí

An analysis of strong and weak sides of a company and its external marketing influences

Anotace: Diplomová práce se zabývá analýzou silných a slabých stránek Českých aerolinií a vlivů vnějšího marketingového prostředí. Vedlejším cílem je na základě skutečností vyplývajících z jednotlivých analýz získat potřebné informace, které buď vyvrátí, nebo potvrdí hypotézy o současném i budoucím stavu Českých aerolinií. V teoretické části je pozornost věnována především klíčovým tématům z oblasti marketingu, základům analytické činnosti a jejím nástrojům, jako například Porterův model pěti sil nebo SWOT analýza. Praktická část se zabývá již samotnou analýzou silných a slabých stránek Českých aerolinií a vlivů vnějšího marketingového prostředí leteckého odvětví a je podpořená marketingovým výzkumem, jehož cílovou skupinou byli cestující. Na základě získaných poznatků v závěru práce hodnotím výsledky provedených analýz a stanovuji návrhy a doporučení s cílem posílit konkurenceschopnost společnosti.

Abstract: The diploma thesis deals with the analysis of strengths and weaknesses of Czech Airlines and influences of external marketing environment. The aim is to prove or disprove the diploma hypothesis about the current state and the future of Czech Airlines on the basis of the findings. In the theoretical part of the thesis the main attention is paid to marketing and analytical activity and its means, such as Porter’s five forces model and SWOT analysis. The practical part includes the analysis of Czech Airlines from the perspective of its strengths and weaknesses and the influences arising from the air transport environment. In addition, the practical part is supported by the marketing survey with the passengers as a target audience. In the conclusion the gained results and hypothesis are evaluated, moreover, suggestions and recommendations are given in order to strengthen the company‘s competitiveness.

Klíčová slova: Marketingové prostředí, analytická činnost, vnitřní prostředí, vnější prostředí, makroprostředí, mikroprostředí, SWOT analýza, silné stránky, slabé stránky, příležitosti, hrozby, finanční analýza, marketingový výzkum, letecká doprava, konkurence

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2012
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Vaňák
  • Oponent: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 04:37, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz