Zdeněk Zálešák

Master's thesis

Vlastnosti tyčové oceli tažené z tepelně zpracovaných tyčí a svitků

Characteristics of rod steel drawn from heat treated rods and coils
Abstract:
V současné technické praxi se stále zvyšují požadavky na vyšší pevnost a vrubovou houževnatost ocelových tažených tyčí. Pro zlepšení těchto charakteristik je často nutné materiál tepelně zpracovat. Z tohoto důvodu se společnost Třinecké železárny, a.s. snaží u tažených tyčí rozšířit portfolio nabízených možností tepelného zpracování. Jedná se především o zušlechtěný stav, ve kterém nastává dobrý poměr …more
Abstract:
Current technological trends are often described by increasing demands on the high strength material and high impact strength of steel drawn bars. For increasing of these characteristics is of ten necessary to carry out heat treatment. For these reasons is company Trinecke Zelezarny, a.s. trying to extend product portfolio of heat-treated drawn rod, especially quenched and tempered drawn bars. Quenching …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2019
  • Supervisor: Jiří Kliber
  • Reader: Martin Olszar

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava