Wenmeng Hu

Master's thesis

Efficiency Analysis of Selected Banks Using DEA Models

Efficiency Analysis of Selected Banks Using DEA Models
Abstract:
The task of the paper is to estimate the efficient situation of banks by DEA model. We choose 21 banks in China and U.S.A. as the sample to study their efficiency. Firstly,we analyze the financial situation of the selected banks by introducing the macro environment and their financial ratios. Secondly, we apply the CCR model and SBM model respectively and have a comparison between them. And then, we …more
Abstract:
The task of the paper is to estimate the efficient situation of banks by DEA model. We choose 21 banks in China and U.S.A. as the sample to study their efficiency. Firstly,we analyze the financial situation of the selected banks by introducing the macro environment and their financial ratios. Secondly, we apply the CCR model and SBM model respectively and have a comparison between them. And then, we …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2015
  • Supervisor: Tomáš Tichý
  • Reader: Michaela Staníčková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Master programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance