Theses 

Hodnocení dodavatelů společnosti Kaufland Česká republika v.o.s. – Ing. Jana Dudarcová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Jana Dudarcová

Bakalářská práce

Hodnocení dodavatelů společnosti Kaufland Česká republika v.o.s.

Classification relations between supplier and Company Kaufland Czech Republic, general partnership

Anotace: Abstrakt Tato práce se zaměřuje na to, jak společnost Kaufland Česká republika v.o.s provádí výběr dodavatelů, jakých používá metod a kritérií a jak jsou vyhodnocovány vzájemné dodavatelsko-odběratelské vztahy. Cílem této práce je posouzení stávajícího stavu v oblasti nákupu a identifikace slabých míst tohoto procesu. V závěru práce jsou pak navržena opatření, která povedou ke zlepšení stávajícího procesu a tím pádem k zajištění plynulosti a zlepšení jakosti dodávek do centrálních skladů, snížení nákladů na straně Kauflandu i dodavatelů, k zlepšení dohledu nad kvalitou nakupovaných výrobků a dále k zefektivnění vnitřních procesů a vzájemné celkové spolupráce s dodavateli. V praktické části jsou pak uvedeny současné metody výběru a hodnocení dodavatelů ve společnosti Kaufland. V závěru práce jsou navržena vhodná opatření ke zlepšení stávajícího systému na základě poznatků a informací načerpaných z použité literatury a provázání teoretické části bakalářské práce s jeho praktickou částí.

Abstract: Abstract / Abstrakt This bachelor thesis describes how the „ Kaufland Czech Republic“ company chooses its suppliers, analyses its criteria for selecting suppliers and evaluating buyer-supplier relationships. The aim of this paper is to analyze the current situation and to call attention to the weak points of the whole process. The final part contains the suggestions and advice about how to improve and simplify the whole process, suggest arrangements for better fluency and quality of suppliers to central stores, cost reduction for Kaufland and its suppliers and better quality of products and goods purchased. It’s important to innovate and improve inward processes and cooperation with suppliers. In the practical part there are described the current criteria of the Kaufland Company uses for the evaluation of its suppliers. The aim of this paper is to suggest effective measures and improvements by means of knowledge and information gained from bibliography, and to link the theoretical and practical part of this bachelor’s thesis. The final part contains the proposal of comprehensive system that will include a manual for the evaluation of suppliers.

Klíčová slova: audit, cena, cyklus, efektivnost, inovace, kvalita-jakost, management, metoda, proces, produkt, řízení kvality, strategie, systém, systém managementu kvality, cycle, effectiveness, innovation, method, price, process, product, quality, quality control, quality management system, strategy

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Radim Flegl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Karel Vlásek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 11:40, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz