Jaroslav Polzer

Diplomová práce

Faktory slovenské pracovní migrace do České republiky

Factors of Slovak Labour Migration to the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá pracovní migrací Slováků do České republiky. První část popisuje hlavní migrační teorie (rozdělení a motivaci k migraci). Druhá část popisuje historický vývoj vnitřní migrace v Československu, a to až do roku 1993. Ve třetí části je popsána migrace mezi Českou republikou a Slovenskou republikou po rozdělení Československé federativní republiky v roce 1993. Závěrečná část této …více
Abstract:
The diploma thesis describes labour migration of Slovak to Czech Republic. The first part describes main migration theories (division and motivation of migration). The second part describes historical development of internal migration of Czechoslovakia, up to 1993. The third part contains description of migration between Czech Republic and Slovak Republic after splitting of Czechoslovakia Federation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Milan Šimek
  • Oponent: Marcela Janiurková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava