Theses 

Klíčové aspekty sebevražedných sekt z hlediska jedince – Mgr. Daniel Beránek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Mgr. Daniel Beránek

Bakalářská práce

Klíčové aspekty sebevražedných sekt z hlediska jedince

Key ascpects of suicidal cults from viewpoint of individuum

Anotace: Práce Klíčové aspekty sebevražedných sekt z pohledu jedince se zabývá analýzou dějů ve třech tzv. sebevražedných sektách: Chrámu lidu (Jonestown, Guayana, 1978), Davidovské větvi Církve adventistů sedmého dne (Waco, USA, 1994) a Řádu Chrámu slunce (Morin Heights, Kanada a Cheiry, Švýcarsko, 1994; Grenoble, Francie, 1995; St. Casimir, Kanada, 1997). V rámci této analýzy jsem identifikoval klíčové děje ve zkoumaných skupinách a tyto děje popsal především psychologickými koncepty jsou to: prestiž dle Gustava Le Bona, identifikace dle Sigmunda Freuda, skupinový narcismus dle Ericha Fromma, konformita, psychická manipulace blíže rozklíčovaná pomocí teorie kognitivní disonance Leona Festingera a memetiky a ideologie z perspektivy sémiotiky. Oprávněnost užití konkrétních psychologických konceptů je doložena pomocí analýzy textů týkajících se zkoumaných skupin. V rámci interpretace pak docházím ke zobecnění analyzovaných konceptů do jednotícího modelu mocenské situace.

Abstract: Work Key aspects of suicidal cults from viewpoint of individuum deals with analysis of happenings in three so called suicidal cults: Peoples Temple (Jonestown, Guyana, 1978), Branch Davidians (Waco, USA, 1994) and Order of Solar Temple (Morin Heights, Canada and Cheiry, Switzerland, 1994; Grenoble, France, 1995; St. Casimir, Canada, 1997). I identified the key happenings in examined groups and described them with psychological concepts mostly: prestige (Gustav Le Bon), identification (Sigmund Freud), group narcissism (Erich Fromm), conformity, mental manipulation described with theory of cognitive dissonance (Leon Festinger) and memetics, ideology from viewpoint of semiotics. I document validity of these concepts by analysis of texts about these groups. In the end I generalize these concepts into unifying model of power situation.

Klíčová slova: Sebevražedné sekty, jedinec, prestiž, identifikace, skupinový narcismus, konformita, psychická manipulace, ideologie, sémiotika, memetika, suicidal cults, individuum, prestige, identification, group narcissism, conformity, psychic manipulation, ideology, semiotics, memetics

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2006
  • Vedoucí: prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 16:53, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz