Theses 

Stresory v práci sociálních pracovníků – Renata MELECKÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Rehabilitace / Prevence a rehabilitace sociální patologie

Renata MELECKÁ

Bakalářská práce

Stresory v práci sociálních pracovníků

Stressors in the work of social workers

Anotace: Předkládaná bakalářská práce na téma Stresory v práci sociálních pracovníků se zabývá problematikou spojovanou s touto pomáhající profesí. Sociální pracovníci jsou při výkonu své profese poměrně často zatěžováni různými stresorovými faktory. Jsou na ně kladeny nároky v podobě celoživotního vzdělávání a s ním i kompetence v sociální práci potřebné pro výkon této profese. Dále jsou vystaveni určitému tlaku ze strany klientů či požadavků svých zaměstnavatelů. Ve výsledku potom tyto stresorové faktory spolupůsobí na osobu sociálního pracovníka a vyvolávají u něj stresové reakce. Dále záleží na tom, jak dlouho jsou stresu sociální pracovníci vystaveni, jak se dokáží proti stresu bránit, zda mu dokáží předcházet nebo zda jim pomáhá někdo jiný jejich stres spojený s výkonem profese, ať už na odborné nebo laické úrovni, zvládat. Práce je rozdělana do dvou hlavních částí ? na teoretickou část a část výzkumnou. Teoretická část se zabývá vymezením pojmů rozdělených do jednotlivých kapitol, potřebných k objasnění této problematiky či rozšíření si znalostí o zmíněné problematice. Konkrétně se jedná o pojmy jako je stres, stresory, reakce na stres, rozdílnosti zvládání stresu mezi mužem a ženou, vymezení sociálního pracovníka a jeho komepetncí v sociální práci. Dálšími pojmy jsou pracovní zátěž a syndrom vyhoření. Na konci teoretické části jsou zařazeny pojmy jako je prevence stresu a metody zvládání stresu. Praktická část předkládané práce je postavena na kvantitativním výzkumu a zpracování sesbíraných dat. Tato část je zaměřena také na výsledky výzkumu. Těm předchází stanovení výzkumného cíle. Výzkumný cíl spočívá v identifikaci subjektivně vnímaných stresorových faktorů působícíh na sociální pracovníky při výkonu jejich profese a odhalení, zda tyto faktory ve svém důsledku nepříznivě ovlivňují pracovní výkon, subjektivní pohodu a případně tělesné a duševní zdraví sociálních pracovníků. Pro zpracování těchto dat jsem popužila metodu dotazování a techniku anonymního dotazníku. Metodě dotazování předcházela metoda sněhové koule, která zajistila vyšší účast respondentů na výzkumu a heterogenitu výzkumného ssouboru. Celkově se tak zúčastnilo 56 respondentů pocházející z různých krajů České republiky a různých pracovišť. Data se mi podařilo sesbírat v průběhu měsíce července roku 2013. Z výsledků výzkumu vyplynulo, že většina dotázaných dosáhla vysokoškolského vzdělání, bývá v práci ve stresu, ale je se svým zaměstnáním spokojena. Většina respondentů uvedla, že nad změnou zaměstnání uvažovala. Nejčastější příčinou bylo uváděno nízké finanční ohodnocení a špatné vztahy se zaměstnavatelem. Dále zatížení prací s administrativou, práce s klienty aj. Z výsledků dále vyplynulo, že stres spojený s výkonem této profese, řeší dotazovaní různými způsoby. Často si o svých trablech pohovoří s rodinou nebo je jim na pracovíštích nabízena odborná pomoc v podobě supervize. Výsledky také odhalily, že sociální pracovníci řeší stres svépomocí. Nejčastěji prostřednictvím pomoci rodiny, která hraje důležitou roli v životě každého z nás. Stresu se potom zbavují respondenti skrze hudbu, relaxaci, přírodu, duchovní služby, manuální práce, shlédnutím filmu nebo návštěvou divadla. Výsledná data také ukazují, že byly vyvráceny všechny stanovené hypotézy. Proto je zřejmé, že se identifikované stresory u sociálních pracovníků s delší dobou dosažené praxe (nad deset let) nepromítají do emoční, behaviorální ani tělesné oblasti. Identifikované stresorové faktory ovšem ovlivňují pracovní výkon a subjektivní pohodu sociálních pracovníků. Tato p

Anotace: ráce může posloužit jako studijní materiál pro laickou veřejnost nebo pro odborně vzdělané sociální pracovníky zajímající se o tuto problematiku. Ráda bych také přispěla výsledky výzkumu k odhalení, co sociální pracovníky při výkonu jejich profese stresuje nejvíce, kdy získané výsledky mohou být případným podnětem pro zpracování dalšího výzkumu.

Abstract: This bachelor thesis ?Stressors in the work of social workers? deals with the problems associated with this helping profession. The social workers are very often influenced by various stressful factors. There are demands made on them in the form of lifelong learning and the authority in the social work required for the exercise of this profession. Furthermore, the social workers have to face the pressure from the demands of their clients or employers. These factors then influence the social worker in person, causing stressful reactions. Then, it also depends on how long are the workers exposed to stress, how can they resist the stress, whether they can be prevented from the stress or if someone else helps them to deal with the stress The thesis is divided into two main parts - the theoretical part and a research part. The theoretical part deals with the definition of terms, divided into chapters, essential to clarify this issue or extension of knowledge of this issue. Namely, the terms such as stress, stressors, stress responses, differences in dealing with the stress among men and women, the definition of a social worker and authorities in social work. Other terms are workload, burnout and its prevention. At the end of the theoretical part there are included terms such as prevention of stress and methods of dealing with stress included. The practical part of this thesis is based on quantitative research and processing of the collected data. This section also focuses on the research results. At first I had to determine the research objective. The research objective is to identify the subjective factors which have influence on social workers in the exercise of their profession and to reveal whether these factors influence the job performance or subjective well-being and physical and mental health of the social workers. When processing the data I used the questioning method and the technique of an anonymous questionnaire. The snowball method, which ensures higher participation of respondents in the research and heterogeneity of the research complex, proceeded. In general 56 respondents from different regions of the Czech Republic and various workplaces attended. I managed to collect the data during July, 2013. The research showed that the most of respondents reached the university degree, are under stress at work, but they are satisfied with their job. The majority of respondents stated that they considered changing their jobs. The common cause was low salary and bad relations with the employer. Also workload, lot of administration, working with clients, etc. The results further showed that the stress associated with the performance of this profession is managed by respondents in different ways. They often talk about their problems with the family or at the workplace they are offered the expert assistance in the form of supervision. The results also revealed that social workers to solve stress by themselves. Often via the help of family, which plays an important role in everyone's life. Then, they get rid of stress via music, relaxation, spiritual services, manual labor or going to a theatre. The final data also show that all hypotheses were proved false. It is therefore obvious that the identified stress factors of social workers with a long-term practice (over ten years) do not result in emotional, behavioral or physical sphere. The identified stress factors however affect the work performance and subjective well-being of social workers. This thesis may help as a study material for the general public or for trained social workers interested in this issue. I would also like to contribute to discover what is for social workers in the exercise of their profession the most stressful, and the acquired results can be inspiring for a further research.

Klíčová slova: stres, stresory, sociální pracovník, sociální práce

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 8. 2013
  • Zveřejnit od: 12. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.8.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 8. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

MELECKÁ, Renata. Stresory v práci sociálních pracovníků. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 16:34, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz