Bc. Hubert Kindermann

Diplomová práce

Moderní softwarové a hardwarové technologie na základní škole a přínos pro žáky se SVP

Modern software and hardware technology in primary school for pupils with SEN (Special Educational Needs)
Anotace:
Popisujeme téma moderní softwarové a hardwarové technologie na dvou vybraných základních školách a jejich přínos pro žáky se SVP. Práci tvoří dvě základní části teoretická a empirická. Teoretická část je rozčleněna do pěti podkapitol. V těchto kapitolách zaměřujeme pozornost na pojem speciální vzdělávací potřeby žáka a rámec podpůrných opatření. Zmíněn je i individuální plán pro žáky se SVP s povinnostmi …více
Abstract:
We describe usage of modern software and hardware technology in two selected elementary schools and its contribution for students with SEN. The thesis consists of two main parts, theoretical and empirical one. The theoretical part is divided into five chapters. In thesechapters, the attention is focused on the concept of thespecial educational needs of the student and support actions framework.An individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta