Theses 

Historie Public relations agentur v ČSSR/ČSFR/ČR 1989-2008 – Bc. Roman PAŘÍK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace

Bc. Roman PAŘÍK

Bakalářská práce

Historie Public relations agentur v ČSSR/ČSFR/ČR 1989-2008

History of Public Relations Agencies in ČSSR/ČSFR/ČR in years 1989-2008

Anotace: Public relations sehrávají v soudobém systému marketingových komunikací zcela zásadní a nezastupitelnou roli. Po roce 1990 agentury PR začaly stále intenzivněji pociťo-vat nezbytnost vytvoření určité stavovské organizace. Cílem předložené bakalářské práce je zmapovat historii PR agentur v letech 1989-2008, včetně začlenění historie Asociace Pub-lic Relations Agentur (APRA) a Komory PR (KoPR) a jejich vlivu na celý obor. Důležitým faktorem dynamiky oboru je vývoj trhu PR služeb, včetně aktivit hlavních aktérů, jejich odchodu, kultivace celé branže a lidí. Práce je badatelskou prací, protože od roku 1989, který bezesporu znamenal zásad-ní kvalitativní přelom v celém segmentu PR aktivit, nikdy nedošlo k faktickému popisu historie tohoto dynamického odvětví marketingových, BTL komunikací. Proto i struktura této bakalářské práce, na základě konzultací na KMK FMK UTB a souhlasu vedení kated-ry, je odlišná než udává norma.

Abstract: The field of Public relations has entirely been playing a crucial and indispensible role in the contemporary system of marketing communication. After the year 1990, PR agencies started to feel more intensively the necessity to establish a particular professional organization. The aim of the submitted Bachelor's Diploma thesis is to map the history of PR agencies between 1989-2008, including the incorporation of the history of Asociace Public Relations Agentur (APRA) and Komora PR (KoPR) and their influence on the who-le field of public relations. The important dynamic factor of the field of public relations is the market development of PR services, including the activities of the main actors, their leaves, cultivation of the whole business and people. This thesis is a research work due to the fact that since 1989, which without ques-tion meant a radical qualitative turning point in the whole segment of PR activities, the history of this dynamic sector of marketing and BTL communication has never been in fact described. Accordingly, the structure of this Bachelor's thesis, which is based on the con-sultations with KMK FMK UTB and the approval of its department conveyance, it is fairly different from what is stated by the norm.

Klíčová slova: APRA, Asociace Public Relations Agentur, KoPR, Komora PR, fee, income fee, odměňování agentur, služby, talenti, motivace, odměňování

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2009
  • Zveřejnit od: 11. 5. 2009
  • Identifikátor: 10680

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 11. 05. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 5. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=10680 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Jak správně citovat práci

PAŘÍK, Roman. Historie Public relations agentur v ČSSR/ČSFR/ČR 1989-2008. Zlín, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 13:49, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz