Marek Přibík

Diplomová práce

Vliv účinku kyselin a zásad na osobní ochranný prostředek hasičů v závislosti na koncentraci a času působení nebezpečných látek včetně následného vlivu působení vody na ochranný prostředek

Influence of the Effects of Acids and Alkalis on an Item of Personal Protective Equipment of Firefighters in Relation to the Concentration and Time of Action of Dangerous Substances, Including the Subsequent Influence of Action of Water on the Item
Anotace:
PŘIBÍK, M. Vliv účinku kyselin a zásad na osobní ochranný prostředek hasičů v závislosti na koncentraci a času působení nebezpečných látek včetně následného vlivu působení vody na ochranný prostředek. Diplomová práce, Ostrava: VŠB-TUO, 2012, 98 s. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je věnována popisu vlastností jednotlivých vrstev zásahového oděvu, především …více
Abstract:
Přibík, M. The influence of the effect of acids and bases of personal protective equipment for firefighters, depending on concentration and time of exposure of hazardous substances, including the consequent impact on the protective effects of water resource. Thesis, Ostrava: Technical University of Ostrava, 2012, 98 p. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: Jiří Pavlovský
  • Oponent: Lenka Herecová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.