Marek Přibík

Master's thesis

Vliv účinku kyselin a zásad na osobní ochranný prostředek hasičů v závislosti na koncentraci a času působení nebezpečných látek včetně následného vlivu působení vody na ochranný prostředek

Influence of the Effects of Acids and Alkalis on an Item of Personal Protective Equipment of Firefighters in Relation to the Concentration and Time of Action of Dangerous Substances, Including the Subsequent Influence of Action of Water on the Item
Abstract:
PŘIBÍK, M. Vliv účinku kyselin a zásad na osobní ochranný prostředek hasičů v závislosti na koncentraci a času působení nebezpečných látek včetně následného vlivu působení vody na ochranný prostředek. Diplomová práce, Ostrava: VŠB-TUO, 2012, 98 s. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je věnována popisu vlastností jednotlivých vrstev zásahového oděvu, především …more
Abstract:
Přibík, M. The influence of the effect of acids and bases of personal protective equipment for firefighters, depending on concentration and time of exposure of hazardous substances, including the consequent impact on the protective effects of water resource. Thesis, Ostrava: Technical University of Ostrava, 2012, 98 p. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2012
  • Supervisor: Jiří Pavlovský
  • Reader: Lenka Herecová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Master programme / field:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.