Petr Vršanský

Bachelor's thesis

Technologie serializace a její implementace v průmyslu

Serialization Technology and its Implementation in the Iindustry
Abstract:
Tato práce pojednává o technologii serializace, v současnosti stále více zaváděnou metodou prevence proti padělání výrobků ve farmaceutickém, potravinářském a v poslední době i automobilovém průmyslu. V práci je v obecnosti popsána serializace a její nezbytné součásti, kterými jsou standardizované aplikační identifikátory a čárové a 2D kódy. V další části je důkladně probráno, co musí být u výrobce …more
Abstract:
The thesis concerns the serialization technology, recently one of the most frequently installed standard to prevent product counterfeiting in pharmaceutical, food and nowadays in automotive industry. The thesis describes the serialization in general and its vital prerequisites which include the standardized application identifiers, barcodes and 2D barcodes. The next chapter covers what needs to be …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2016
  • Supervisor: Pavel Staša
  • Reader: Jiří Novotný

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bachelor programme / field:
Nerostné suroviny / Informační a systémový management