Theses 

Paladran & Musica Folklorica. Televizní dokument - portrét – Mgr. Šárka Hánová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika

Mgr. Šárka Hánová

Diplomová práce

Paladran & Musica Folklorica. Televizní dokument - portrét

Paladran & Musica Folklorica. The Television Documentary - Portrait

Anotace: Diplomová práce s názvem Paladran & Musica Folklorica se skládá ze dvou částí. Její první část představuje datový nosič DVD, jehož obsahem je dokument – portrét o společném projektu hudebních těles Paladranu a Musiky Folkloriky. Druhou částí je textová práce, která reflektuje tvorbu konkrétního televizního dokumentu – portrétu. Kromě reflexe vzniku dokumentu Paladran & Musica Folklorica textová část diplomové práce teoreticky vymezuje pojem dokumentární film (zkráceně dokument), žánrově jej ukotvuje, nastoluje jeho cíle a stručně popisuje také jeho vznik a vývoj. Další kapitola se věnuje námětu, který je součástí preprodukce, jedné z etap realizace mediálního projektu, v tomto případě televizního dokumentu. Následují kapitoly o preprodukci, produkci a postprodukci, které obsahují obecné poznatky (například o scénáři, kameře, střihu či zvuku) a rovněž informace o jejich praktickém využití právě na příkladu dokumentu – portrétu Paladran & Musica Folklorica. Jedna z kapitol dostala název Člověk – středobod dokumentárního filmu. Ve středu pozornosti dokumentu jsou hned dva lidé, a to kytarista Hynek Stančík (člen Paladranu), a cimbalista Petr Pavlinec (člen Musiky Folkloriky), iniciátoři společného hudebního projektu. Oba umělci se nechávají inspirovat prostředím, v němž vyrůstali a v němž žijí. Petr Pavlinec je ovlivněn silnou folklorní tradicí Horňácka, subregionu Slovácka. Hynek Stančík se zajímá o tzv. valašskou kolonizaci, jejímž prostřednictvím se na Valašsko dostaly prvky lidové hudby východní Evropy, zejména Rumunska. Tyto prvky využívá při komponování rockových a metalových skladeb. Muzikantům rozdílných žánrů jde o navázání hlubší spolupráce, inspirují se navzájem a každý z nich do skladeb promítá své nápady a vize. Jejich studiový projekt ještě není u konce, přesto má smysl o něm informovat formou dokumentárního filmu. Paladran & Musica Folklorica je zejména o tvůrčí práci, vzájemné inspiraci a toleranci.

Abstract: The diploma thesis entitled Paladran & Musica Folklorica consists of two parts. The first part consists of DVD with a documentary film about a collective project of bands called Paladran and Musica Folklorica. The second part is the written thesis. It reflects the process of creating a particular television documentary portrait. Except the description of the origin of Paladran & Musica Folklorica the text defines the term „documentary film“, deals with its genre classification and purposes, and shortly describes also its origin and development. The next chapter is devoted to a theme of the thesis. To conceive the topic is a part of preproduction, which is the first phase of realization of any project. Other chapters treat of preproduction, production and postproduction. These three phases include common pieces of knowledge (e.g. about script, camera, editing or sound) and also information concerning their practical use about to an example of making the documentary portrait Paladran & Musica Folklorica. One of chapters is entitled A Man: The Center of a Documentary Film. In the center of the thesis there stand two men, the guitarist Hynek Stančík (a member of Paladran) and the cimbalom player Petr Pavlinec (a member of Musica Folklorica), initiators of the collective music project. Both artists are inspired by athmosphere of places, where they were born and where they still live. Petr Pavlinec is influenced by strong folklore tradition of Horňácko (a subregion of Slovácko). Hynek Stančík is interested in so-called Wallachia colonization. Thanks to it the elements of the eastern folk music, especially Romanian one, found their way to the Czech Wallachia. Hynek Stančík makes use of these elements while he composes rock and heavy metal songs. Musicians of very different genres want to establish deeper co-operation, they inspire each other and each of them projects their own ideas and visions into the collective piece of music. The studio project of Paladran and Musica Folklorica is only at the beginning, nevertheless there is a purpose to inform about it by means of a documentary film. Paladran & Musica Folklorica projects above all a good deal of creative work and toleration.

Klíčová slova: dokumentární film, televizní dokument, portrét, umění, hudba, nahrávací studio, folklór, metal

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2009
  • Vedoucí: Mgr. David Kořínek
  • Oponent: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 11. 2018 05:04, 46. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz