Jakub Möhwald

Bachelor's thesis

Indukční nabíjení a baterry management pro telemetrii

Contactless Charging and Baterry Management for Telemetry Solutions
Abstract:
Cílem předložené bakalářské práce je návrh a realizace bezdrátového nabíjení baterií využitých pro napájení elektroniky umístěné v chytré cyklistické přilbě kvůli zjednodušení manipulace s přílbou pro uživatele. Tato práce byla realizována ve spolupráci s firmou Invent Medical na základě požadavku firmy na vyvinutí cyklistické smart přilby. Práce obsahuje teoretický základ a informace o bezdrátovém …more
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to design and implement wireless battery charging used to power the electronics placed in a smart cycling helmet to simplify the use of the helmet for the user. This thesis was done on the basis of Invent Medical's demand for developing a smart helmet for cycling. Therefore this thesis includes theoretical basis and information about wireless charging. Design of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2018
  • Supervisor: Martin Černý
  • Reader: Lukáš Martinák

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava