Bc. Mária Jurisová

Bachelor's thesis

Profesijná etika manažéra

Proffesional ethics of manager
Abstract:
Annotation Author of the bachelor´s work is Maria Jurisova, work head is doc. PhDr. Andrej Sicak, PhD., work consists of 55 pages of text. The Bachelor work "Professional ethics of manager" consists of three main chapters ("The theoretical basis of business ethics", "Professional ethics of manager", "Codes of Ethics") and subheads. The significance of the work is to bring readers the following problem …viac
Abstract:
Anotácia Autorom danej bakalárskej práce je Mária Jurisová, vedúcim práce doc. PhDr. Andrej Sičák, PhD., práca pozostáva z 55 strán textu. Bakalársku prácu „Profesijná etika manažéra“ tvoria tri hlavné kapitoly („Teoretické východiská manažérskej etiky“, „Profesijná etika manažéra“, „Etické kódexy“) a niekoľko podkapitol. Významom danej bakalárskej práce je priblížiť čitateľovi nasledujúce okruhy problémov …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedúci: doc. PhDr. Andrej Sičák, PhD.
  • Oponent: doc. PhDr. Marta Valihorová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK