Vendula Florešová

Bakalářská práce

Monetární politika České národní banky a vybraných centrálních bank v období globální finanční krize

Monetary Policy of the Czech National Bank and the Selected Central Banks During the Global Financial Crisis
Anotace:
Tématem předkládané bakalářské práce je monetární politika vybraných centrálních bank. V první části práce bude nejprve objasněna tato problematika z teoretického hlediska. V dalších dvou praktických kapitolách budou analyzovány monetární politiky vybraných bank. Jedná se o Českou národní banku, Federální rezervní systém, Bank of England a Evropskou centrální banku.
Abstract:
The bachelor thesis deals with monetary policy of selected central banks. The issue from a theoretical perspective will be introduced in the the first part of the thesis. In the next two chapters, the monetary policy of the selected banks will be clarified. The thesis deals with monetary policy of the Czech National Bank, Federal Reserve System, Bank of England and European Central Bank.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Lenka Janíčková
  • Oponent: Lumír Kulhánek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava