Vendula Florešová

Bachelor's thesis

Monetární politika České národní banky a vybraných centrálních bank v období globální finanční krize

Monetary Policy of the Czech National Bank and the Selected Central Banks During the Global Financial Crisis
Abstract:
Tématem předkládané bakalářské práce je monetární politika vybraných centrálních bank. V první části práce bude nejprve objasněna tato problematika z teoretického hlediska. V dalších dvou praktických kapitolách budou analyzovány monetární politiky vybraných bank. Jedná se o Českou národní banku, Federální rezervní systém, Bank of England a Evropskou centrální banku.
Abstract:
The bachelor thesis deals with monetary policy of selected central banks. The issue from a theoretical perspective will be introduced in the the first part of the thesis. In the next two chapters, the monetary policy of the selected banks will be clarified. The thesis deals with monetary policy of the Czech National Bank, Federal Reserve System, Bank of England and European Central Bank.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2015
  • Supervisor: Lenka Janíčková
  • Reader: Lumír Kulhánek

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava