Bc. Barbora Osičková

Diplomová práce

ChromaGen filtry a jejich využití při dyslexii

ChromaGen filters and their use in dyslexia.
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vlivem ChromaGen filtrů na rychlost čtení a chybovost dyslektických čtenářů dětského věku. Úvodní kapitoly jsou věnovány obecnému popisu specifických poruch učení a dyslexie, dále pak popisu barevných filtrů. Konkrétněji jsou zde uvedeny ChromaGen filtry, které se používají nejen u dyslexie, ale také jako pomůcka pro korekci poruch barvocitu. Cílem výzkumné části práce …více
Abstract:
This thesis deals with effect of ChromaGen filters on reading rate and number of errors of childish dyslexic readers. Introductory parts are focused on the general description of specific learning disabilities and dyslexia, as well as a description of colored filters. ChromaGen filters, described more specifically, are used not only in dyslexia, but also for correction of colorblindness. The aim of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Petr Veselý, DiS.
  • Oponent: Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta