Jan Charvát

Bakalářská práce

Řešení vytápění v objektu rodinného domu "Pálava"

Heating solution in the family house "Pálava"
Anotace:
Svou bakalářskou práci jsem rozdělil do tří specifických částí. První část je zaměřena na vypracování kompletní projektové dokumentace rodinného domu pro provádění stavby. V této části je popsán návrh novostavby od jejího umístění až po skladby jednotlivých konstrukcí stavby. V druhé části jsem se zaobíral technickým zařízením budovy. Konkrétně návrhu vytápění. Největší pozornost jsem věnoval zdroji …více
Abstract:
My bachelor thesis was divided into three specific parts. The first part focuses on the development of complete project documentation for the implementation of house construction. This section describes the design of the new building from its location to track individual construction of the building . In the second part I was preoccupied with technical equipment of the building. Specifically, the draft …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: Petra Tymová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Prostředí staveb