Nikola Dostálová

Bachelor's thesis

Financování příspěvkové organizace Zoologická zahrada Ostrava

Financing of Allowance Organization Zoological Garden Ostrava
Anotácia:
Předmětem této bakalářské práce je financování příspěvkové organizace Zoologická zahrada Ostrava. Zabývám se neziskovými organizacemi, jejich členěním a charakteristikami. Po rozčlenění neziskových organizací podle základních kritérií se zabývám detailněji příspěvkovými organizacemi a představením konkrétní příspěvkové organizace Zoologická zahrada Ostrava. Cílem mé bakalářské práce je popsat zdroje …viac
Abstract:
The subject of this thesis is the financing of allowance organizations ZOO Ostrava. I deal with non-profit organizations, their classification and characteristics. After the breakdown of non-profit organization under the basic criteria I focus in detail on allowance organizations and introduction of a specific allowance organization ZOO Ostrava. The aim of this thesis is to describe the sources of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedúci: Šárka Kryšková
  • Oponent: Pavlína Konečná

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava