Petra Baraníková

Bakalářská práce

Výzkum spokojenosti zaměstnanců v průmyslovém podniku

Research of Satisfaction of Staff in Industrial Enterprise
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je „Výzkum spokojenosti zaměstnanců ve vybraném průmyslu“ – průzkum spokojenosti zaměstnanců na základě písemného dotazníku vybrané společnosti a vytvoření doporučení na její zlepšení. Práce je rozdělena na dvě části, první část je teoretická, která se zabývá, pojmy spojenými se spokojeností zaměstnanců, jejich motivací, sociologického výzkumu a pozornost vzájemným vztahům …více
Abstract:
The subject of the bachelor's thesis is " The Research of Employees´ Satisfaction in the Selected Industry" - a survey of employees´ satisfaction based on a written questionnaire of the selected company and the creation of recommendations for its improvement. The thesis is divided into two parts, the first part is theoretical, it deals with concepts related to employees´ satisfaction, motivation, sociological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Michal Vaněk
  • Oponent: Stanislav Vajs

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava