Ivana Osadská

Bakalářská práce

Vyhodnocení pracovních rizik na vybraném pracovišti ve výrobním provozu a.s. ArcelorMittal

Evaluation of occupational risks on the selected site in the production unit of joint-stock company ArcelorMittal
Anotace:
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou zisťovania, analýzy, vyhodnotenia rizík a opatrení pri ich odstránení, respektíve znížení v procese oduhličovania plechov na oduhličovacej linke. Práca sa venuje celej oduhličovacej linke a jej častiam. Taktiež sa zaoberá obsluhou oduhličovacej linky a činnostiam pracovníkov na tejto linke. V práci je popísaný metodický postup analýzy rizík, ktorý používajú …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the problem of detection, analysis and assesment of the risks and their measures in the process of metal plate decarburization on decarburizing line. The work concerns about the whole decarburizing line and its parts. It also deals with decarburizing line service and activities of its workers. The thesis describes the methodology of risk analysis, which is used in the society …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: Lenka Kissiková
  • Oponent: Ivan Dlugoš

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava