Theses 

Účinek vysokoškolského vzdělání na vztah osobnostních dimenzí mezikulturní účinnosti a etnických předsudků – Mgr. Magdaléna Nádvorníková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Magdaléna Nádvorníková

Bakalářská práce

Účinek vysokoškolského vzdělání na vztah osobnostních dimenzí mezikulturní účinnosti a etnických předsudků

The effect of higher education on the relationship between individual dimensions of intercultural effectiveness and ethnic prejudice

Anotace: Tato výzkumná práce se zabývala účinkem vysokoškolského vzdělání na korelační vztahy mezi třemi osobnostními proměnnými mezikulturní účinnosti (sociální iniciativou, emoční stabilitou a svobodomysl-ností) a etnickými předsudky, které chovají členové české majoritní společnosti vůči Romům. Výzkumu se zúčastnilo celkem 490 respondentů ve věku od 19 do 26 let, kteří byli podle výše svého vzdělání rozděleni do tří skupin. Průměrný věk respondentů činil 21,97 let (SD = 1,84). Výzkumný soubor tvořilo 133 mužů a 357 žen. Osobnostní dimenze mezikulturní účinnosti byly zjišťovány zkrácenou verzí Multikulturního osobnostního dotazníku, zatímco etnické předsudky byly měřeny na Škále moderního rasismu. Výsledky výzkumu ukázaly, že vysokoškolské vzdělání nemá účinek na sílu korelačního vztahu mezi etnickými předsudky a osobnostními dimenzemi mezikulturní účinnosti. Studie dále odhalila, že sociální iniciativa a emoční stabilita nesouvisí s mírou etnických předsudků vůči romské menšině. Statisticky významný kore-lační vztah byl objeven pouze mezi svobodomyslností a etnickými předsudky. Svobodomyslnost byla také jediným statisticky signifikantním prediktorem etnických předsudků vůči Romům. Výsledky výzkumu dále naznačují, že míra etnických předsudků se neliší v závislosti na výši vzdělání člověka. Vysokoškolské vzdělání tedy pravděpodobně nemá na množství etnických předsudků vůči Romům významný vliv.

Abstract: The present paper examined the effect of higher education on the correlational relationships between three individual dimensions of intercultural effectiveness (social initiative, emotional stability, open-mindedness) and the ethnic prejudice of the Czech respondents toward Roma people. The study participants were a sample of 490 respondents, whose ages ranged from 19 to 26 years. The average age of the participants was 21.97 years (SD = 1.84). The sample consisted of 133 men and 357 women. Respondents were divided into three groups according to the level of their education. The individual dimensions of intercultural effective-ness were assessed on the Multicultural Personality Questionnaire - Short Form, whereas ethnic prejudice was measured on the Modern Racism Scale. The results revealed that higher education has no effect on the strength of correlational relationships between ethnic prejudice and individual dimensions of intercultural effectiveness. There was no significant relationship between social initiative, emotional stability end ethnic prejudice toward Roma people. The only significant correlational relationship was found between open-mindedness and ethnic prejudice. Open-mindedness was also the only significant predictor of ethnic prej-udice toward Roma people. Finally, the results also revealed that higher education does not diminish eth-nic prejudice toward Roma people.

Klíčová slova: mezikulturní účinnost, sociální iniciativa, emoční stabilita, svobodomyslnost, etnické předsudky, moderní rasismus, vysokoškolské vzdělání, intercultural effectiveness, social initiative, emotional stability, open-mindedness, ethnic prejudice, modern racism, higher education

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Dědková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 08:47, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz