Theses 

SWOT analýza firmy se zaměřením na zlepšení komunikace se zákazníkem – Bc. Zlata Plouharová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Bc. Zlata Plouharová

Diplomová práce

SWOT analýza firmy se zaměřením na zlepšení komunikace se zákazníkem

SWOT analysis of a company focused on improving communication with customers

Anotace: Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou SWOT analýzy. Je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. První z nich obsahuje shrnutí nejdůležitějších teoretických poznatků. Charakterizuje proces marketingového plánování, jednotlivé složky SWOT analýzy – silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby a postup při sestavování SWOT matice. Dále rozebírá prvky vnějšího a vnitřního prostředí firmy. Úkolem praktické části je analyzovat jednotlivé faktory makroprostředí a mikroprostředí konkrétní firmy a na základě této analýzy sestavit SWOT matici. Cílem analýzy je definovat hlavní silné a slabé stránky a příležitosti a hrozby, které ovlivňují činnost firmy, a na tomto základě vytvořit doporučení pro budoucnost.

Abstract: This diploma thesis deals with SWOT analysis. It is divided into theoretical and practical part. The first one contains a summary of key theoretical knowledge. Characterizes the process of marketing planning, the various components of SWOT analysis – strengths, weaknesses, opportunities and threats and the process of compiling a SWOT matrix. It describes the elements of the external and internal environment of the company. The task of the practical part is to analyze the various micro and macro factors of the specific company and based of this analysis, to compiled a SWOT matrix. The aim of the analysis is to define the main strengths and weaknesses and opportunities and threaths that affect business aktivity and on that basis make recommendations for the future.

Klíčová slova: SWOT analýza, SWOT matice, externí analýza, interní analýza, mikroprostředí, makroprostředí, silné stránky, slabé stránky, příležitosti, hrozby, software, marketingové plánování SWOT analysis, SWOT matrix, external analysis, internal analysis, microenvironment, macroenvironment, strengths, weaknesses, opportunities, threats, marketing planning

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Vaňák
  • Oponent: PhDr. Petr Váňa

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 04:40, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz