Theses 

SWOT analýza firmy se zaměřením na zlepšení komunikace se zákazníkem – Bc. Zlata Plouharová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication

Bc. Zlata Plouharová

Master's thesis

SWOT analýza firmy se zaměřením na zlepšení komunikace se zákazníkem

SWOT analysis of a company focused on improving communication with customers

Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou SWOT analýzy. Je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. První z nich obsahuje shrnutí nejdůležitějších teoretických poznatků. Charakterizuje proces marketingového plánování, jednotlivé složky SWOT analýzy – silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby a postup při sestavování SWOT matice. Dále rozebírá prvky vnějšího a vnitřního prostředí firmy. Úkolem praktické části je analyzovat jednotlivé faktory makroprostředí a mikroprostředí konkrétní firmy a na základě této analýzy sestavit SWOT matici. Cílem analýzy je definovat hlavní silné a slabé stránky a příležitosti a hrozby, které ovlivňují činnost firmy, a na tomto základě vytvořit doporučení pro budoucnost.

Abstract: This diploma thesis deals with SWOT analysis. It is divided into theoretical and practical part. The first one contains a summary of key theoretical knowledge. Characterizes the process of marketing planning, the various components of SWOT analysis – strengths, weaknesses, opportunities and threats and the process of compiling a SWOT matrix. It describes the elements of the external and internal environment of the company. The task of the practical part is to analyze the various micro and macro factors of the specific company and based of this analysis, to compiled a SWOT matrix. The aim of the analysis is to define the main strengths and weaknesses and opportunities and threaths that affect business aktivity and on that basis make recommendations for the future.

Keywords: SWOT analýza, SWOT matice, externí analýza, interní analýza, mikroprostředí, makroprostředí, silné stránky, slabé stránky, příležitosti, hrozby, software, marketingové plánování SWOT analysis, SWOT matrix, external analysis, internal analysis, microenvironment, macroenvironment, strengths, weaknesses, opportunities, threats, marketing planning

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2011
  • Supervisor: Ing. Miloslav Vaňák
  • Reader: PhDr. Petr Váňa

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 16/7/2019 00:24, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz