Ľuboš Dubovecký

Bakalářská práce

Skúmanie vplyvu vybraných veličín na makroekonomické agregáty

An Assesment of Selected Determinants of Macroeconomic Performance
Anotace:
Táto bakalárska práca porovnáva stabilné stavy s časovo premenlivou zásobou peňazí a empirickými štúdiami. Na základe empirických štúdií je porovnávaný vzťah medzi menovými agregátmi, infláciou a hrubým domácim produkomt. V tejto práci sa porovnáva vplyv menového agregátu M1 na HDP a vplyv menového agregátu M3 na infláciu v českej ekonomike. V prvom rade sú urobené výpočty, ktoré porovnávajú vzťah …více
Abstract:
This bachelor thesis compares steady states with a time-varying stock of money and the empirical studies. These empirical studies are showing connection between monetary aggregates and inflation and gross domestic product. In this thesis is compared influence monetary aggregate M1 to GDP and influence monetary aggregate M3 to inflation in Czech economy. At the first, there are calculations, which compare …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Emil Adámek
  • Oponent: Jan Janků

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava