Nela Válková

Bachelor's thesis

Stříbrný set šperků dle vlastního návrhu

Silver Jewellery Set According To Your Own Design
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je zhotovit stříbrný set šperků dle vlastního návrhu pomocí slévárenské metody přesného lití na vytavitelný model. V teoretické části této práce se zaměřuji na pohled do historie v oboru šperkařského řemesla. Je zde popsán vývoj šperku od pravěku po současnost a různé druhy šperků. Tato část dále obsahuje pár významných jmen z historie tohoto odvětví. Teoretická část obsahuje …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to make a silver set of jewelry according to your own design using the casting method of precision casting on a fused model. In the theoretical part of this thesis I focus on the history of jewelry. It describes the progression of jewelry from prehistoric times to the present and various types of jewelry. This section also contains some important names from the history …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2020
  • Supervisor: Filip Radkovský
  • Reader: Anastasia Volodarskaja

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VSB – Technical University of Ostrava

Fakulta materiálově-technologická

Bachelor programme / field:
Metalurgické inženýrství / Umělecké slévárenství