Martin Rajnoch

Bakalářská práce

Zdravotní rizika spojená se zhoršenou kvalitou ovzduší vnitřního prostředí

Health Risks Associated with Worsened Indoor Air Quality
Anotace:
Tato práce, se bude v první části zabývat polutanty a jejich následnou definicí. Dále se zaměřuje na hlavní polutanty vnitřního prostředí, které jsou klasifikovány jako nejvíce ohrožující zdraví s odkazy na studie, dokazující jejich negativní účinky na zdraví v uzavřených místnostech. Zabývám se nejen jejich charakteristikou, zdroji z vnitřního i vnějšího prostředí, ale i naměřenými hodnotami jak v …více
Abstract:
This work is in the first part will deal with pollutants and their subsequent definitions. It then focuses on the main pollutants of the internal environment, which are classified as the most threatening health with links to studies showing their negative effects on health in closed rooms. I deal with not only their characteristics, sources of internal and external environment, but also the measured …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: Eva Pertile
  • Oponent: Martina Březinová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava