Mgr. Martin Šimša, Ph.D.

Rigorózní práce

Analýza konstrukce, sémantika a ikonografie součástí lidového oděvu na příkladu soukenných kalhot v západních Karpatech a středověkého kalhotového oděvu (teze disertační práce)

Analysis of the structure, semantics and iconography of folk dress items, with a case study of woollen cloth trousers in the Western Carpathians and medieval trousers (PhD Thesis Proposal)
Anotace:
Výzkum lidového oděvu patřil po řadu let mezi frekventovaná témata domácí etnologie. Studie, které z něj vzešly, se však zabývaly spíše výzkumem ženských oděvních součástek a s nimi související problematikou, kdežto mužský oděv byl spíše na okraji zájmu. Ve své práci bych rád tuto mezeru alespoň částečně zaplnil, a to na příkladu více než charakteristické mužské oděvní součástky – soukenných nohavic …více
Abstract:
Folk dress research has been a fraquent theme of domestic ethnology for many yers. The studies to which it gave rise paid attention rether to research into women`s garments while men`s dress did not meet with great interest. In my contribution, Iwould like to fill this gap at partially with an example of woollen cloth trousers – a very typical men`s garment. In the past, trousers were one of the characteristic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2015

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta