Theses 

Muži v tranzici do otcovství v retrospektivním pohledu – Bc. David Vágner

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie

Bc. David Vágner

Diplomová práce

Muži v tranzici do otcovství v retrospektivním pohledu

Male's transition into fatherhood in retrospective view

Anotace: V této práci se věnuji vlivu důsledků tranzice do otcovství na výslednou fertilitu mužů. V analýze výzkumu Reprodukční chování 2011 se zaměřuji na cílovou populaci mužů s fertilitou již převážně ukončenou, kteří procházeli tranzicí ve dvou odlišných socioekonomických obdobích. Výzkumný model vychází z teorie plánovaného jednání, přičemž jsem v práci zaměřil pouze na vliv důsledků tranzice na výslednou fertilitu při kontrole exogenních proměnných. Z analýzy vyplývá, že pro muže procházející tranzicí do roku 1990 je z důsledků s výslednou fertilitou asociován pouze psychologický faktor pokračování existence. Z exogenních proměnných negativně výslednou fertilitu ovlivňuje rostoucí vzdělání a věk. V modelech, kdy muži započali reprodukci po roce 1991, negativně ovlivňuje výslednou fertilitu vnímání tranzice jako snížení šancí pro dosažení vyššího vzdělání respektive budování kariéry. Naopak pozitivně k výsledné fertilitě působí v těchto modelech faktor individualismu v podobě snížení času pro osobní zájmy. Zvyšující se věk v tranzici snižuje výslednou fertilitu bez ohledu na období, ve kterém muži tranzicí procházeli. Současně muži, jež tranzici vnímali jako zvýšení ekonomických potíží, vykazovali vyšší šance, že dosáhnou preferované fertility, než muži ekonomické důsledky nepociťující.

Abstract: In this thesis I dedicate to impact of consequences of transition into fatherhood on final male's fertility. I analyze research of Reproductive behavior 2011 and I focus on target men’s population with mostly finished fertility, which gone through transition in two different socio-economic periods. Research’s model is rising from theory of planned behavior and I have focused only on impacts of consequences of transition on final fertility with exogenous variables are controlled for. From analyze follows that for men going through transition until 1990 is associated with final fertility only psychological factor - continuing existence. From exogenous variables, rising education and age in transition influence negatively final fertility. In models, where men started reproduction after 1991, decreasing chances in working career or achievement of higher education negatively influence final fertility. On the contrary factor of individualism, operationalization by decreasing time for personal interests and leisure, is positively associated with final fertility. Increasing individual age in transition decrease final fertility without regard on period, in which men went through by transition. Men’s whose perceived transition into fatherhood with increasing economic difficulties had higher chances on achievement of preferred fertility than men’s whose these consequences of transition did not experience.

Klíčová slova: Mužská fertilita, důsledky tranzice do rodičovství, retrospektivní výzkum, TPB, SDT. Male’s fertility, consequences of transition to fatherhood, retrospective research, SDT.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 05:08, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz